| Eğitim Öğretim

Eğitim Modeli

Özel Osmangazi Okulları’nda her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması ile etkili
öğretim sağlanır. Konular küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretim yapılır. Bir aşama
öğrenilmeden, başarılmadan diğerine geçilmez. Eksiklerle ilgili ek öğretim yapılır ve öğrenme
tamamlanır. Kullanılan kaynak kitap ve materyaller Tam Öğrenme Modeli‘ne uygun seçilir.

Tam Öğrenme Modeline göre,

Hedef davranışlar doğrultusunda dersten önce ayrıntılı bir plan hazırlanır.
Giriş davranışları testi kullanılarak öğrencilerin ön bilgi, tutumları ortaya çıkarılır.
Testler not vermek amacıyla yapılmaz. Eksikleri belirleyip tamamlamak için yapılır.
Test sonucunda belirlenen eksik bilgiler tamamlanır olumsuz tutumlar iyileştirilir.
Öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak ünite işlenir.
İşlenen bölümle ilgili izleme testi uygulanır.
Test sonucuna göre öğrenemeyenlere tamamlayıcı, öğrenenlere zenginleştirici ek etkinlik
uygulanır.
Tamamlama etkinliğine yönelik paralel izleme testi yapılır.
Sınıfın tamamı ünitenin en az %75’ini öğrendiğinde ünite bitirilir.

Alanında Uzman Öğretmenler

Özel Osmangazi Okulları’nda alanında uzman, tecrübeli ve yenilikleri takip eden öğretmenler ile
tüm dersler Tam Öğrenme Modeline uygun olarak işlenir. Öğretmenlerimiz tasarladıkları yıllık
planlarıyla eğitim-öğretime devam ederken, yıl boyu mesleki gelişimlerini katkı sağlayacak seminer,
eğitim ve programlara katılırlar. Derslere olan motivasyonu artırmak için en yeni eğitim
teknolojilerini takip ederler, uzmanlaştıkları bu teknolojileri sınıflarına entegre ederek
öğrencilerimizin yeni teknolojileri öğrenmelerini ve beceri kazanmalarını sağlarlar.

Değerler Eğitimi

Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir.
Kampüslerimizde her bir öğrenci haftada en az beş saat manevi eğitim almaktadır.
Kuran-ı Kerim, İlmihal, Siyer-i Nebi, Tecvit dersleri okullarımızda uzman eğitimciler tarafından
verilmektedir.

Teknoloji Kullanımı

Özel Osmangazi Okulları’nda tüm sınıflarda Akıllı Tahta ve entegre bilgisayarlar ile dersler
oyunlaştırılarak işlenmektedir. Akıllı Tahtalar ile öğrencilerin derslere olan motivasyonu artırılırken,
öğrencilerin ders içinde aktif rol alması hedeflenir. Öğrenciler belirli günlerde kendi tabletleriyle okula gelerek, Kahoot, Plickers gibi uygulamaları kullanarak ders işlerler. Bu uygulamaların amacı teknoloji kullanımını artırarak öğrencilerin yeni teknolojileri kullanmada beceriler kazanması ve teknoloji okur-yazarları olmalarıdır.

Robotik-Kodlama

Tabletle yapılan dersler dışında ayrıca bilgisayar laboratuvarında öğrencilerimiz kodlama
(programlama) dersi alırlar. Bu sayede öğrencilerimiz, sistematik düşünme, problem çözebilme,
olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, kreatif düşünebilme gibi yetiler kazanırlar. Küçük yaşta
programlama öğrenmenin önemini kavrayan programcılar bunu kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve
diller geliştirmişlerdir. Çocuklara programlamayı sevdirecek ve eğlendirecek şekilde hazırlanmış
birçok uygulama mevcuttur. Bunlar Code.org, Scratch, CodeComabat, All Can Code
uygulamalardır. Okulumuzda bu ve benzeri platformlarda öğrencilerimize eğitimler verilmektedir.

Zekâ ve Akıl Oyunları

Özel Osmangazi Okulları’nda uzman eğitimciler eşliğinde öğrencilerimiz, her hafta Zekâ ve Akıl
Oyunları derslerinde, hafıza, görsel algı, dikkat, problem çözme, strateji oluşturup geliştirme gibi
yeteneklerini artırmak için oyunlar oynarlar. Zekâ ve Akıl Oyunları uygulanacak sınıf ve yaş grupları
için yıllık planlar hazırlanır ve psikolog eşliğinde öğrencilerimize testler uygulanarak geliştirmesi
gereken yeteneklerle ilgili oyunlar oynanır.

Görsel Sanatlar

Görsel derslerinde amacımız öğrencilerimizin duygusal zekâlarını geliştirmek ve hayal dünyasını
zenginleştirerek özgüven içerisinde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, bu
derslerde algılama, algıladığını çizgi ve renklerle ifade edebilme, düşünme ve düşüncesini tasarımla
yorumlayabilen, katıldığı süreç içerisinde deneyen, tasarlayan, oluşturan, duyarlı, sanata ve
kültürel değerlere saygılı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Görsel Sanatlar;

Görsel algıyla edinilmiş bilgiyi amaçlar doğrultusunda kullanabilme
Çizgi ve renk kullanımıyla duygularını yansıtabilme
Kültürel değerleri tanıma ve değerlendirme
Estetik duyguların gelişmesi
Küçük kasların gelişmesi
Algılamayı geliştirerek hayatına farklı seçenekler katabilmesi
Hayata bakış açısını genişleterek mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Deneyler

Özel Osmangazi Okulları’nda klasik laboratuvarın yanı sıra öğrencilerimiz, çeşitli atölye ve alanları
kullanarak daha geniş ve doğal ortamda deneyler ve araştırmalar yaparlar. Kmapüslerimiz
öğrencilerimizin, biyolojik çeşitliliği inceleme, canlıları tanıma ve sınıflandırma konularında açık bir
laboratuvar gibidir. Okul bajçelerimiz sadece oyun alanı olarak değil, ders işlemeye, yaparak ve
yaşayarak öğrenmeye uygun olarak tasarlanmıştır.

Veli – Öğrenci – Öğretmen İletişimi

Özel Osmangazi Okulları’nda klasik iletişim yöntemlerinin yanı sıra iletişim için ClassDojo, Google
Classroom gibi farklı teknoloji platformlarından yararlanılır. ClassDojo üzerinden öğrenci
davranışları analiz edilerek, sınıf hikâyeleri oluşturularak öğrentmen ve veli arasında bu mobil
uygulama ile sürekli iletişim sağlanır. Google Classroom ile sınıf ve branş öğretmenlerinin dersler
hakkında genel görüşleri bülten haline getirilerek, her haftanın işlenen konuları, yapılan etkinleri
hakkında raporlar sunulur. Gelecek haftaya ait işlenecek dersler ve yapılacak etkinliklerle ilgili
bilgiler verilir, ödevler ve görevler paylaşılır.

Drama Eğitimi

Drama etkinlikleri; oyunlaştırma, canlandırma ve doğaçlama temel alınmak üzere atölye çalışmaları
çerçevesinde yürütülür. Drama, yaşam durumlarını oyunda var olan “Kurallar içinde özgürlük”
öğesini kullanarak, öğrencilerimize kendini keşfetme, tanıma, başkalarını tanıma, kendini
başkalarının yerine koyabilme olanaklarını verir. Bir disiplin, öğretim yöntemi ve bir sanat eğitimi
alanı olan drama eğitimi kampüslerimizde uygulanmaktadır.

Hedefleri:

-Estetik gelişimi sağlama
-Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma
-Sosyal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma
-Kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazanma
-Dil ve iletişim becerileri kazanma
-İmgeleme gücü
-Duygularını ve düşüncelerini geliştirme

Fiziki Alanlar

Kampüslerimizde dersliklerin yanısıra, İngilizce Sınıfı, Bilgisayar ve Fen Laboratuvarı, Spor Salonu,
Çim Saha, Oyun Parkı, Eko Park, Konferans Salonu, Görsel Sanatlar Atölyesi, Zekâ ve Akıl Oyunları
Atölyesi oluşturularak branş dersleri için özel eğitim alanları tasarlanmıştır.
Sınıflarımız öğrencilerin konforu göz önüne alınarak tek kişi sıralar ve öğrenciye özel dolaplarla
donatılmıştır. Tüm sınıflarda öğrencilerin deste ihtiyacını duyacakları materyaller hazır durumdadır.
Öğrenciler ihtiyacı olan kitap ve defterleri eve götürürken kullanmayacakları malzemeleri
dolaplarında saklayabilir. Bu sayede ev dışında kendi yaşam alanlarını kullanma ve yönetme
konusunda tecrübe edinirler.

Kampüslerimizde bulunan Eko Parkta, keçi, tavuk, horoz, sülün, light brama, tavşan olmak üzere
çeşitli canlılar bulunmaktadır. Eko Parkımız, öğrencilerimize şehir hayatında hiç tanışmadıkları
canlılarla tanışma fırsatı sunarken, diğer canlılara saygılı, doğayı seven ve doğadaki diğer canlıların
farkında olan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktadır.

 

Özel Osmangazi İlkokulunda öğrenmeyi öğreten, öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyan, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, öğrenci merkezli öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

 

DEĞER’Lİ BİR EĞİTİM

Geleceğimizi imar edecek iyi eğitim almış, yerel ve evrensel değerlerinin bilincinde nesiller yetiştirmek hedeflerimiz arasındadır.

SOSYALLEŞTİREN DİL GELİŞİMİ

Temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ilkokulda “Anadil Öğretimi”ne özel bir önem verilir. Bu amaçla yapılan kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları, müfredatta önemli bir yer tutar. Kendi dilini iyi kullanmanın başka bir dili öğrenmeye katkısı vardır. Okulumuzda yabancı dil bir ders değil yaşam biçimi olarak algılanır. Türk ve yabancı öğretmen kadrosuyla yabancı dil eğitimi her seviyede yoğun bir program takip edilerek uygulanır.

ÇÖZÜM ORTAĞI: TEKNOLOJİ

Çağdaş eğitim-öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik ekranlı ve

bilgisayarlı akıllı tahtalar bulunur. Bilim ve teknoloji merkezleri ziyaret edilerek farklı ortamlarda da teknolojin

in sunduğu ortamlardan faydalanılır.

EĞİTİM, LİDER’İN İŞİDİR

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğretmenlerimiz, inisiyatif alabilen, özgüveni yüksek, değerlerinden güç alan  bireyler yetiştirmek adına özel eğitimlerden geçmiş, alanında uzman bir kadrodan oluşuyor. Osmangazi Okulları’nın  eğitimde ilkokul kademesinden itibaren temel hedefi,  Değerlerinden Güç Alan Saygın Bir Gelecek ortaya koymaktır. İlkokuldan itibaren ezbere değil öğrenmeye dayalı, öğrencinin bilişsel ve sosyal yeteneklerini de geliştiren bir eğitim yaklaşımı sunuyoruz.

MEKAN ÖNEMLİDİR

Öğrenciler, çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, açık raf sistemli kütüphane ve bilgisayar destekli araştırma odaları, kapalı ve açık spor kompleksi, konferans salonu, açık hava spor alanları ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri geniş bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.

YAZDIRAN OKUMALAR

Okulumuz öğrencileri yılda 50 kitap okuyarak sözel gelişimlerini artırır ve hayal gücünü geliştirmiş olur. Her yıl çeşitli projelerle ve disiplinler arası işbirliğiyle gerek Türk gerekse dünya edebiyatından

kendi seviyelerine uygun seçilmiş yayınları okur. Aynı zamanda öğrencilerimizin kendi tarih ve coğrafyalarını, değerlerini sevmelerini işleyen kitapları da sda okur.

ETKİLİ VELİ İLETİŞİMİ

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerle etkin bir işbirliği sağlanır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimleri gerçekleştirilir. Rehberlik Birimimiz, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izler, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden engellemeyi ve doğru davranışların edinilmesini hedefler. Eğitim liderlerimiz periyodik aralıklarla velimizi arayarak alanıyla ilgili bilgilendirmeleri yapar.

ÖNCELİĞİMİZ: ÖĞRENCİLERİMİZ

Amacımız öğrencilerimizin her türlü bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim süreçlerinde  önleyici faaliyetlerde bulunarak, gelişimlerini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda takip ederek, ölçerek psikolojik yönden sağlam, akademik yönden başarılı, öğrendiklerini hayata uygulayabilen, kendisiyle ve çevresiyle barışık, öz güven sahibi bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.

DÜŞÜNÜYORUM, O HALDE VAR’IM

Düşünmenin bir yetenek değil, geliştirilebilir zihinsel bir süreç olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz ve ilkokul kademesinden itibaren düşünmek üzerine temelleri oluşturmayı hedefliyoruz. Düşünmenin olduğu yerde öğrenme vardır Bu atölyede öğrencilerimizin standart eğitim müfredatıyla edinemedikleri zekâ ve yetenek alanlarını, problem çözme becerilerini geliştiren çalışmalar hedeflenmektedir.

SAHNE BİZİM İŞİMİZ

Düşünmek kadar düşündüklerini, öğrendiklerini sunmak da çok önemlidir.  Hangi işte ve pozisyonda olursak olalım kendimizi ve düşüncelerimizi ifade etmek yeni çağın en temel becerilerinden biri olacaktır. Bu düşünceyle merak eden, sorgulayan, yeni ürünler ortaya koyan ve bu ürünleri özgüvenle sunan bireyler yetiştiriyoruz.

DENEYLERLE BİLİM

Klasik “laboratuvar” anlayışını ortadan kaldıran çocuklara, bilimin hayatın her alanında olduğu bilinci kazandırılıyor. Her çocuk yaptığı deney ve gözlemlerle, deney ve bilimin hayatın bir parçası olduğunu kavrıyor.