| Türkçe

Türkçe zümresinin amacı, anadilini en iyi şekilde kullanan, bilimsel, eleştirici, yapıcı farklı
düşünme yolları kazanmış bireyler yetiştirmek; öğrencilerimizin izlediklerini, dinlediklerini,
okuduklarını tam ve doğru olarak anlamak; incelediklerini ve düşündüklerini, söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmaktır.

Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek doğrultusunda çeşitli yöntem ve teknikler uygulamaktayız.

Eğitim felsefemiz; “Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli” ile “Yapılandırmacı Eğitim ve Öğretim Modeli” kullanılarak temel bilgi ve becerileri edinmiş, yaparak yaşayarak öğrenmeyi öğretme, olumlu tutum ve değerler kazanmış, kendisine ve çevresine sorumlu olan öğrenci yetiştirme anlayışı üzerine kurulmuştur.

Türkçe öğretiminde, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kullanarak kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönlerden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçeyi severek, istek duyarak okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri için birçok etkinlik ve yarışmalar düzenlenmektedir.